Puisie piccirelle                        Home page

 

 

LE PRETE

 

Me ne jêtti?

Me ne mannéttenu?

E chi lu sape!

A Prata

Ci stêvenu préte

e préte ci stannu.

Ma me lu portu ‘mpiêttu,

tuttu gli’ annu.

 

 

 

me ne jêtti = me ne andai; me ne mannéttenu = mi mandarono via; chi lu sape = chi lo sa; prête = pietre; ci stêvenu = c’erano; ‘mpiêttu = nel petto; tuttu gli’ annu = tutto l’anno.