Puisie piccirelle                        Home page

 

 

CUNZIGLI A MMAMA

 

Tu chê ‘nzapivi légge,

pemme mannà alla ŝcola,

tuttu vulivi vênne.

Ricétte la patina

chê chêlla vota la sapêva longa:

«Vennête, vennête, vennête...

e po come facête?

Chi se magna lu pane

re gliù cuvérnu

campa ciént’anni,

viat’ a issu!

n’ha cchiu paura

a primavéra e a viérnu.

Vennête, vennête, vennête...

E po come facête?»

Senténnu stu cunzigliu

Mama chiagnéva chiagnéva chiagnéva:

stêva pe pérde gliu figliu,

la cosa cchiu mégliu

chê tenéva.

 

 

cunzigli = consigli; ‘nzapivi = non sapevi; légge= leggere; mannà alla ŝcola  = mandare a scuola; vênne = vendere; patina = madrina; vennête = vendete; cuvérnu = governo, Stato; viat’ a issu = beato lui; viêrnu = inverno; pérde = perdere; cchiù mégliu = migliore; tenéva = aveva.